menusearch
mehrjoor.ir

اخبار - یازده

جستجو
 حمايت از کالاي ايراني ضرورتي ملي است حمايت از کالاي ايراني ضرورتي ملي است مهرجو،کارشناس ارتباطات و پژوهشگر حوزه اجتماعي در گفت وگو با آريا:
خبرگزاري آريا-مهرجو اولويت نظام سياستگذار کشور را شرايط اقتصادي دانست و گفت: شناخت مهمترين اولويت هاي کشور جزو اصلي ترين سياست هاي نظام به شمار مي رود و حمايت از کالاي ايراني ضروتي ملي است.
روح الله مهرجو کارشناس ارتباطات و پژوهشگر حوزه اجتماعي، در گفت وگو با خبرگزاري آريا، توليد داخلي را اساس منافع ملي و رفاه عمومي دانست و اظهار کرد: با توجه به انتخاب شعار سال 97 بر مبناي حمايت از توليد ملي و کالاي ايراني، مي توان معضل هايي همچون بيکاري، فقر، ناهنجاري هاي اجتماعي و ... را در جامعه کاهش داد و توان ايجاد اشتغال را به سطح مطلوبي رساند.
دوشنبه بیست و هفتم فروردین ۹۷
رابطۀ بین مدیریت کارآمد با میزان سوددهی بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی رابطۀ بین مدیریت کارآمد با میزان سوددهی بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین مدیریت کارآمد و مؤلفه‌های آن با میزان سوددهی بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی بود. نمونۀ این پژوهش شامل 66 نفر از مدیران بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی تهران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه سنجش مدیریت کارآمد و فیش برداری و تهیه چک لیست و برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل رگرسیون ساده و آزمون F استفاده شد. یافته‌های بدست‌آمده از آزمون‌ رگرسیون ساده نشان داد که بین مدیریت کارآمد با میزان سوددهی بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی (93/ r = ،001/0 >p) رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. سایر نتایج پژوهش حاکی از اثرگذاری مؤلفه‌های مختلف مدیریت کارآمد بر میزان سوددهی بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی را داشت. شنبه هجدهم فروردین ۹۷ نقش روابط عمومی الکترونیک در رضایت‌مندی مراجعه کننده‌گان به شهرداری تهران نقش روابط عمومی الکترونیک در رضایت‌مندی مراجعه کننده‌گان به شهرداری تهران چکيده
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین روابط عمومی الکترونیک و میزان رضایت‌مندی کلی مراجعه‌کننده‌گان به شهرداری تهران بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه‌ای به حجم 356 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های(1- پرسشنامه سنجش رضایت‌مندی مشتریان 2- پرسشنامۀ روابط عمومی الکترونیک) استفاده شد. برای آزمودن فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های همبستگی پیرسون و آزمون t وابسته استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین روابط عمومی الکترونیک و میزان رضایت‌مندی کلی مراجعه ‌کننده‌گان به شهرداری تهران ارتباط معنا‌داری وجود دارد(001/0>p). سایر نتایج پژوهش حاکی از تفاوت معنی‌دار بین استفاده از دو سیستم روابط عمومی الکترونیک و روابط عمومی سنتی در میزان رضایت‌مندی مراجعه‌کننده‌گان بود. در نهایت بر اساس نتایج بدست‎‌آمده لزوم بکارگیری و استفاده از روابط عمومی الکترونیک توسط سازمان‌ها و نهادهای مختلف بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

کلمات کلیدی: روابط عمومی الکترونیک، روابط عمومی سنتی، رضایتمندی، مشتریان، شهرداری تهران.
شنبه هجدهم فروردین ۹۷
اطلاع رسانی درست مانع بروز شایعه سازی می شود اطلاع رسانی درست مانع بروز شایعه سازی می شود روح الله مهرجو کارشناس ارتباطات در خصوص شایعه و شایعه پراکنی بیان داشت: شایعه اطلاعاتی است که در بین افکار عمومی شیوع پیدا می کند، اکثر شایعاتی که منتشر می شود هدف درستی را دنبال نمی کند به همین علت شایعه یک لغتی با بار منفی است. جمعه هفدهم فروردین ۹۷ کارکردهای روابط عمومی در مدیریت بحران کارکردهای روابط عمومی در مدیریت بحران مدیریت بحران به عنوان هدفمند کردن جریان پیشرفت امور با قابلیت کنترل و انتظار برگشت امور به شرایط قبل از بحران است. پیش بینی و پیشگیری، برنامه ریزی و آموزش، هدایت و کنترل از مهمترین عوامل تصمیم گیری های غلط و گسترش دامنه بحران محسوب می شوند. در این میان روابط عمومی ها می توانند با تحولات محیطی و کار علمی و نگرش دقیق به تغییر زمینه های بروز بحران و عوامل شکل گیری آن را شناسایی و با هشدارهای لازم در پیشگیری از بروز آن همکاری کنند. جمعه هفدهم فروردین ۹۷
شرکت سازنده