menusearch
mehrjoor.ir

مدیریت مراکز و سازمانهای هنري

جستجو
۱۳۹۸/۸/۱ چهارشنبه
(2)
(0)
مدیریت مراکز و سازمانهای هنري
  مدیریت مراکز و سازمانهای هنري

الف) سازمانها هدف دارند یعنی برای دستیابی به مقاصد معینی به وجود آمده اند .

ب) سازمانها از ترکیب اجتماعی افرادی که به صورت گروهی همکاری می کنند تشکیل می شوند .

ج) سازمانها به طور پیوسته و مستمر فعالیت می کنند .

د) سازمانها فعالیت خود را از راه تفکیک وظایف از روی برنامه و استفاده از منابع مالی و مادی و دانش و فن و ابزار انجام می دهد .